fbpx

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ: Ο οδηγός του μισθωμένου αυτ/του πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών για όλες τις κατηγορίες αυτ/των εκτός των  των κατηγοριών
J,L,M,O,P και H για τις οποίες απαιτείται ηλικία τουλάχιστον 25ετών.

AGE RENTER AND DRIVER: The driver of the rental vehicle must be at least 21 years of age for all car groups, except for groups J, L, M, O and P, of which the minimum an age of the driver is 25.

Οδηγοί που δεν έχουν συμπληρώσει το 25 έτος της ηλικίας τους υπόκεινται σε επί πλέον χρέωση ίση με €10 ημερησίως με μέγιστη χρέωση τα €100 πλέον ΦΠΑ.

Drivers who have not attained 25 years of age are subject to an additional charge equal to € 10 per day with a maximum charge of € 100 plus VAT

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΔΗΓΟΣ: H χρέωση για χρήση του αυτ/του από επί πλέον οδηγούς είναι €4 ημερησίως με μέγιστη χρέωση τα €40 πλέον ΦΠΑ ανά μισθωτήριο συμβόλαιο, ανά οδηγό.

ADDITIONAL DRIVER: A charge for use of the rental vehicle for additional drivers is € 4 per day with a maximum charge of € 40 plus VAT per rental contract, per driver.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: Η άδεια οδήγησης του οδηγού μισθωμένου αυτ/του πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία ενοικίασης. Ο οδηγός πρέπει είτε να είναι κάτοχος οδήγησης που να έχει εκδοθεί από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε κάτοχος Διεθνούς Άδειας Οδήγησης. Η Διεθνής Άδεια Οδήγησης πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το δίπλωμα οδήγησης της χώρας του οδηγού  του αυτ/του.

DRIVING LICENSE: The driver’s license must be issued at least one year prior to the rental date. The driver must either be a holder of a license issued by a country of the European Union or be a holder of an International Driving License. The International Driver's License must be accompanied by the driver's license issued by the country of domicile of the driver.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Για όλες τις κατηγορίες ο μισθωτής πρέπει να παρουσιάσει μια πιστωτική κάρτα αποδεκτή από την Trusty για την κάλυψη των ποσών που αφορούν την εγγύηση (απαλλαγή ευθύνης - βλ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ CDW-SCDW) και την εξόφληση του κόστους ενοικίασης (για μη προπληρωμένες κρατήσεις). Ενίοτε απαιτούνται 2 πιστωτικές κάρτες . Δέσμευση ποσού σε πιστωτική κάρτα Debit Card κατά την έναρξη της ενοικίασης . Το ποσό αυτό δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο για άμεση χρήση της κάρτας σας και η αποδέσμευσή του  μπορεί να διαρκέσει έως και 14 ημέρες ανάλογα με την τράπεζα σας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε τραπεζικά τέλη ή έξοδα που σχετίζονται με την διαδικασία αυτή.


PAYMENT TERMS: For all groups, the lessee must present a credit card accepted  by Trusty to cover payments relating to the guarantee (damage waiver - SEE DISCLAIMER CDW-SCDW) and reimbursement of rental costs (non-prepaid reservations). In certain circumstances, we may require two credit cards, with a committed amount on a Credit/Debit Card at the start of a rental. This amount will no longer be available for immediate use of your card and the release may take up to 14 days depending on your bank. We are not responsible for any bank fees or costs associated with this process.

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ: Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια τουλάχιστον επί ένα χρόνο. 

DRIVING LICENSE:  A valid driver’s license held for at least one year is required from the driver.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Μετά την λήξη της συμφωνηθείσας μίσθωσης, ηTrusty επιτρέπει στον ενοικιαστή μια περίοδο χάριτος για την επιστροφή του αυτοκινήτου έως 29 λεπτά χωρίς καμιά επιβάρυνση. Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου χάριτος ο ενοικιαστής θα χρεώνεται κατ’ ελάχιστον με το κόστος μιας επιπλέον ημέρας. 

GRACE PERIOD: After expiration of the agreed lease, Trusty allows a grace period for returning the car up to 29 minutes free of charge after which, the renter will be charged a minimum of one full day rental.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως το μισθωτή.

TRAFFIC FINES: All fines resulting from the driver’s conduct are borne solely by the renter.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι από την
Trusty οδηγοί αυτοκινήτων απαλλάσσονται για ζημιές του ενοικιαζομένου αυτοκινήτου από φωτιά, και είναι ασφαλισμένοι με αστική ευθύνη έναντι τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Και οι 2 καλύψεις υπόκεινται στου γενικούς όρους του συμβολαίου της Trusty με την Ασφαλιστική της εταιρεία. 

INSURANCE:  All authorized drivers of Hertz vehicles are covered against damages from fire to the rented vehicle, and Liability Insurance to third party death, injury, and property. Both coverages are subject to the General Terms of Trusty’s insurance contract with its Insurer.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (CDW - SCDW): Η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να περιοριστεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κ.Ο.Κ, στην ελάχιστη χρέωση των €750 για τις κατηγορίες A,B,C,V2, €900 για τις κατηγορίες D, H, Κ, I, M, Q, J, R, T, U, W, Z €1,250 για τις κατηγορίες E, L, N, V, G, Y, YL, 1, 5, 8, V3, V4, 1,300€ για την κατηγορία 9 και 3,000€ για τις κατηγορίες 3 & YP, καταβάλλοντας τα ποσά των €12€, 15€, 23€, 44€ και 80€ αντίστοιχα ανά ημέρα ενοικίασης. 

COLLISION DAMAGE WAIVER (CDW - SCDW): The renter's liability for damage to the rented vehicle can be reduced, provided that the Greek Traffic  Law- K.O.K is not violated  to a minimum charge of € 750 for groups A, B, C, V2 , € 900 for groups D, H, K, I, M, Q, J, R, T, U, W, Z € 1,250 for groups E, L, N, V, G, Y, YL, 1, 5, 8, V3, V4, 1, 300 € for group 9 and 3,000 € for groups 3 & YP, by paying the amount of € 12 €, 15, € 23, € 44 and € 80 respectively per rental day.

Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του ακόμη περισσότερο (SCDW) στην ελάχιστη χρέωση των €90 για τις κατηγορίες A,B,C,V2, €175 για τις κατηγορίες D, H, Κ,, M, I, Q, J, R, T, U, W, Z, €275 για τις κατηγορίες E, L, N, V, G, Y, YL, 1, 5, 8, V3, V4, €300 για την κατηγορία 9 και €750 για τις κατηγορίες 3 & YP, καταβάλλοντας επιπλέον €7, €9, €15, €29 και €50 αντιστοίχως ανά ημέρα ενοικίασης 

The renter may reduce the above liability even further (SCDW) to  a minimum charge of € 90 for categories A, B, C, V2, € 175 for categories D, H, K , M, I, Q, J, R, T, U, W, Z, € 275 for categories E, L, N, V, G, Y, YL, 1, 5, 8, V3, V4, € 300 for category 9 and € 750 for Grades 3 & YP by paying an additional   € 7, € 9, € 15, € 29 and € 50 respectively per rental day.


ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ (ΤΡ): Η κάλυψη κλοπής είναι μια προαιρετική υπηρεσία, η οποία εάν γίνει αποδεκτή, ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για κλοπή του ενοικιαζόμενου αυτοκίνητου της Trusty στα 750 € για τις κατηγορίες A, B, C, V2, 900 € για τις κατηγορίες D, H, Κ, M, I, Q, J, R, T, U, W, Z, στα 1250 € για τις κατηγορίες E, L, N, V, G, Y, YL, 1, 5, 8, V3, V4, στα 1,300 € για την κατηγορία 9 και στα 3,000€ για τις κατηγορίες 3 & YP, καταβάλλοντας τα ποσά των 6€, 9 €, 12 €, 18 € και 40 € αντίστοιχα ανά ημέρα ενοικίασης.

THEFT PROTECTION (TP): Theft coverage is an optional service, which if accepted, reduces the renters liability in case of theft of the Trusty vehicle to € 750 for groups A, B, C, V2, € 900 for groups D, H, K, M, I, Q, J, R, T, U, W, Z, € 1250 for groups E, L, N, V, G, Y, YL, 1, 5, 8, V3, V4, € 1300 for group 9 and € 3,000 for groups3 & YP by paying the amounts of € 6, € 9, € 12, € 18 and € 40 respectively per rental day.


ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ (ΡΑC): Προσφέρεται έναντι €6 την ημέρα και καλύπτει: Αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου, Ολικής / Μερικής ανικανότητας έως €70,000 για τον οδηγό και έως €17,600 για κάθε επιβάτη και για νοσήλια €1,500. Ανώτατο
όριο αποζημίωσης για κάθε ατύχημα €88,000.

PERSONAL ACCIDENT COVERAGE (PAC): For a charge of € 6 per day:  covers loss of life or total / partial permanent disability up to € 70,000 for the driver and to € 17,600 for each passenger and medical expenses up to € 1,500. Aggregate indemnity for each accident is limited to € 88,000.

ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: Ο οδηγός χρεώνεται €15 σε περίπτωση ατυχήματος, υπαιτιότητάς του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται

INCIDENT ADMINISTRATION FEE:  In case of an accident due to the renter’s fault, the driver is charged € 15.This amount is non-refundable.

ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: Σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας είναι 6% εκτός από το αεροδρόμιο Αθηνών «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», στο οποίο η χρέωση είναι 13%. Τα παραπάνω ποσοστά υπολογίζονται επί του συνόλου, προ φόρων και χρεώσεων καυσίμων. 

AIRPORT CHARGE:  The charge applicable to all airports in Greece is 6% except for «Eleftherios Venizelos» airport in Athens where the charge is 13%. The above percentages are calculated on the sum of charges excluding taxes and fuel charges.

ΧΡΕΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: €18

REFUELING SERVICE CHARGE: € 18


ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €4 ημερησίως. 

BABY SEATS: Available on request with a charge of € 4 per day.

ΠΛΟΗΓΟΣ – GPS: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση 8€ ημερησίως. 

NAVIGATOR - GPS: Available upon reservation with a charge of € 8 per day.

ΣΧΑΡΑ ΟΡΟΦΗΣ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €6 ημερησίως. 

ROOF RACK: Available upon reservation with a charge of € 6 per day.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €3 ημερησίως. 

SNOW CHAINS: Available upon reservation with a charge of € 3 per day.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με την διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης, ή, μεγαλύτερης κατηγορίας 

CHANGES- TYPE OF VEHICLE: The Company reserves the right, depending on the availability to provide a different car model to the one originally booked with a corresponding, or higher group category.


ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Κάθε παραλαβή / παράδοση εκτός σταθμών
Trusty χρεώνονται €14 εντός πόλεως και €20 για τις κατηγορίες V2, V3, V4. Εκτός πόλεως, η χρέωση θα είναι επιπλέον 0.60€/km για τις κατηγορίες A, B, C, Z, V2, €1.20/km για την κατηγορία Ρ9 και €0.90/km για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Χρέωση για κάθε παράδοση ή παραλαβή μετά τις ώρες λειτουργίας, €23. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο 210 94 10 000 στο σταθμό παραλαβής που έχετε επιλέξει.

COLLECTION-DELIVERY: Every collection or delivery which does not take place at Trusty shall be charged at €14 (city rate) and €20 for groups V2, V3, V4. Outside the city limits there will be an additional charge of €0.60/km for groups A, B, C, Z, V2, €1.20/km for group P9, and €0.90/km for all other categories. The charge for every delivery or collection outside working hours is €23. For more information, please contact 210 94 10 000 at the selected offices.

ΣΥΣΤΗΜΑ «ΜΙΣΘΩΣΤΕ ΕΔΩ-ΑΦΗΣΤΕ ΕΚΕΙ»: Προσφέρεται μεταξύ των σταθμών της Trusty μόνο κατόπιν έγγραφης έγκρισης και με ειδική χρέωση σε συνεννόηση με τη Trusty

SYSTEM "RENT HERE-LEAVE THERE- ONE WAY RENTALS “:  Offered between Trusty  offices only upon written approval and a special charge in agreement with Trusty

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Ανάλογα των συμφωνιών της Trusty Tourism Services με αντίστοιχους οίκους οδικής βοήθειας..

ROAD ASSISTANCE: Dependant on Trusty Tourism Services Agreements with corresponding towing companies.

ΦΟΡΟΙ: Όλες οι τιμές και χρεώσεις που αναγράφονται στο έντυπο επιβαρύνονται με Φ.Π.Α και σε ορισμένους σταθμούς χρεώνεται και δημοτικός φόρος 0.5% επί της τιμής της ενοικίασης.

TAXES: All rates and charges in this brochure are subject to V.A.T. At some offices a municipal tax of 0.5% is added to the rental rate. 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

1.1   Το παρόν Συμφωνητικό δεν συνιστά σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης οχημάτων. Οι Υπηρεσίες Μίσθωσης (στο εξής «Υπηρεσίες Μίσθωσης») θα παρέχονται βάσει ξεχωριστής συμβάσεως μίσθωσης που θα συναφθεί με το μέλος του Συστήματος Trusty Tourism Services Rent A Car που προμηθεύει το αυτοκίνητο (στο εξής «ο Τοπικός Προμηθευτής») και εσείς θα πρέπει να συνάψετε αυτή τη σύμβαση, εκτός αν είστε ήδη ένας πελάτης κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου σας. Θα υπόκεισθε επίσης στις τυποποιημένες προϋποθέσεις της TTS αναφορικά με την ικανότητα οδήγησης.

                                                     TERMS & CONDITIONS OF RESERVATION

1.1          This Agreement does not constitute a contract for the provision of car hire services. The Rental Services (the "Lease" services) will be provided under a separate rental agreement to be concluded with Trusty Tourism Services Rent A Car which supplies the vehicle (hereinafter "the Local Supplier") and you will have to enter into this contract unless you are already a customer upon receipt of your car. You also are subject to standard TTS conditions regarding the ability to drive.

1.2  Για τις κρατήσεις ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΩΡΑ/ONLINE συνάπτετε το παρόν Συμφωνητικό με την Trusty Tourism Services (στο εξής “TTS”) (ιδ. τους Όρους και τις Προϋποθέσεις για την Υπηρεσία ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΩΡΑ/ONLINE, που αναφέρονται παρακάτω)

1.2              For reservations PAY NOW / ONLINE entering into this Agreement with the Trusty Tourism Services (hereinafter "TTS") (Terms and Conditions of Service PAY NOW / ONLINE, listed below)

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΩΡΑ/ONLINE

2.1                Πατώντας το κουμπί accept («αποδέχομαι») στο πλαίσιο της διαδικασίας κράτησης, συνάπτετε και δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος μόνο Συμφωνητικού με την TTS. Με τη σύναψη του παρόντος Συμφωνητικού, συμφωνείτε να αγοράσετε ένα δελτίο ονομαστικής αξίας (voucher) (στο εξής «voucher») από την TTS, για το ύψος της τιμής που αναφέρεται από την TTS. Η TTS θα εκδώσει το voucher και θα σας το στείλει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) και θα πραγματοποιήσει την κράτηση των Υπηρεσιών Μίσθωσης. Μπορείτε να εξαργυρώσετε το voucher για τις Υπηρεσίες Μίσθωσης στον Τοπικό Προμηθευτή από τον οποίο θα παραλάβετε το αυτοκίνητό σας, επιδεικνύοντας το voucher.

TERMS & CONDITIONS FOR THE SERVICE PAY NOW / ONLINE

2.1        Pressing the accept button ("accept") as part of the booking process, you are entering into and are bound by the terms and conditions of this Agreement only with TTS. By entering into this Agreement, you agree to buy a par value card (voucher) (hereinafter the «voucher») from TTS, with the amount of the price quoted by TTS. TTS will issue the voucher and send it to you via e-mail and will hold a rental booking. You can redeem the voucher for Lease Services from the Local supplier from whom you receive your car, by presenting the voucher.

2.2               Θα πρέπει να καταβάλετε τις χρεώσεις που σχετίζονται με το voucher και οι οποίες κατά την εξαργύρωσή του σας δίνουν πλήρες δικαίωμα στις υπηρεσίες μίσθωσης τη στιγμή της πραγματοποίησης της κράτησης στην ιστοσελίδα. Οι χρεώσεις θα αφαιρεθούν από την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα σας κατά τη στιγμή της κράτησης. Το voucher δε θα εκδίδεται παρά μόνο μετά την πλήρη και ολοσχερή αποπληρωμή. Με τη σύναψη του παρόντος Συμφωνητικού, εξουσιοδοτείτε ρητώς την TTS να χρεώνει την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα σας με το ποσό που αναγράφεται στο voucher και τις (τυχόν) πρόσθετες επιβαρύνσεις, οι οποίες αναφέρονται στο παρόν Συμφωνητικό.

2.2           You must pay the fees associated with the voucher and when redeemed entitle you to full right to rental services at the time of booking on the website. The charges will be deducted from your credit or debit card at the time of booking. The voucher will not be issued until complete payment is made. By concluding this Agreement, you authorize TTS to charge your credit or debit card with the amount shown on the voucher and the additional surcharges which maybe incurred referred to under this Agreement.

2.3                 Το voucher που έχετε αγοράσει μπορεί να εξαργυρωθεί για την ενοικίαση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., του επιλεγμένου οχήματος για τις ημερομηνίες για τις οποίες έχετε κάνει κράτηση, μαζί με τα αντικείμενα / υπηρεσίες που αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται στην τιμή όταν κάνετε την κράτηση, στις τιμές που σας παρατίθενται από εμάς. Μπορείτε να δείτε αυτά τα στοιχεία ακολουθώντας το σύνδεσμο «η τιμή ενοικίασης σας περιλαμβάνει» («Your Quote includes») από τη σελίδα «Τιμή Ενοικίασης» («Quote»).

2.3           The voucher you have purchased may be redeemed for rental, including VAT, for the selected vehicle for the dates you have booked along with the items / services that are included in the price when you have made a booking with us. You can view these items by following the link "Your rental rate includes» («Your Quote includes») from the web page 'Rent Price » (« Quote »).

2.4               Οποιοσδήποτε άλλος προαιρετικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (π.χ. ειδικός εξοπλισμός, πρόσθετοι οδηγοί, προαιρετική ασφάλιση, καύσιμα, επιπλέον ημέρες) θα συνεπάγονται επιπλέον χρεώσεις, τις οποίες θα πρέπει να αποπληρώνετε απευθείας στον Τοπικό Προμηθευτή είτε κατά την παραλαβή, είτε κατά την επιστροφή του οχήματος σας. Πρόσθετες επιβαρύνσεις μπορεί να επιβληθούν και από τον Τοπικό Προμηθευτή κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου σας, αν είστε κάτω των 25 ετών.

2.4          Any other optional equipment and services (e.g. special equipment, additional drivers, optional insurance, fuel, and additional days) will incur additional charges, which will have to repaid directly to the Local Supplier either upon receipt or upon the return of your vehicle. Additional charges may be imposed by the Local Supplier when you pick up your car, if you are under 25 years old.

2.5   Εάν ακυρώσετε την κράτησή σας την ίδια ημέρα (εντός 24ωρών) που την πραγματοποιήσατε, δεν θα υπάρξει τέλος ακύρωσης.

2.5   If you cancel your reservation the same day (within 24 hours) there will be no cancellation fee.

2.6  Αν ακυρώσετε την κράτησή σας έως και 10 ημέρες πριν από τη παραλαβή του

αυτοκίνητο, θα υπάρξει τέλος ακύρωσης αξίας €70. που θα ισχύει ως αποζημίωση στην TTS. Το υπόλοιπο ποσό της ενοικίασης θα σας επιστραφεί.

2.6     If you cancel your reservation up to 10 days before receiving the vehicle, there will be a cancellation fee of € 70 as compensation for TTS. The remainder of the rental amount will be refunded

2.7  Αν ακυρώσετε την κράτησή σας στο διάστημα 5 - 10 ημερών πριν την ημερομηνία έναρξης ενοικίασης που αναγράφεται στο voucher σας, τότε θα οριστεί συγκεκριμένο ποσό αποζημίωσης στην TTS  στο οποίο αναφέρεται στο  50% του συνολικού κόστους ενοικίασης του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση όπου η τιμή της συνολικής ενοικίασης είναι μικρότερη των €70 τότε ως χρέωση αποζημίωσης ορίζεται το άνωθεν ποσό.

2.7        If you cancel your booking 5-10 days prior to the rental start date shown on your voucher, you will be assigned a specific amount of compensation by TTS equivalent to 50% of the total car rental cost. In case the total rental price is less than € 70, then compensation is defined as the above amount.

2.8  Αν δεν παραλάβετε το αυτοκίνητό σας και δεν ακυρώσετε, δε θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων και το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο voucher της ενοικίασης θα κρατηθεί ως αποζημίωση. To ίδιο ισχύει εάν ακυρώσετε έως και 5 ημέρες από την παραλαβή του αυτοκινήτου από τα γραφεία μας.

2.8        If you do not pick up your vehicle and do not cancel, there will be no refund and the total amount corresponding to the rental voucher will be kept as compensation. The same applies if you cancel up to 5 days of receiving the vehicle from our offices.

2.9   Προκειμένου να σας επιστραφεί το ποσό που έχετε πληρώσει για το voucher (εφόσον δικαιούστε την επιστροφή του) θα πρέπει να αποστείλετε το αίτημα σας στην ακόλουθη διεύθυνση ζητώντας το χρηματικό ποσό που πρέπει να επιστραφεί.

2.9 In order to be refunded the amount you paid for the voucher (if eligible) you should send your request to the following address requesting the money to be returned.

     3.0 Για οριστικοποίηση των κρατήσεων μέσω του ιστότοπου της εταιρίας μας, θα πρέπει να καταβάλλεται προκαταβολή αλλίως καμμία κράτηση δεν είναι οριστικοποιημένη και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας προμηθεύσουμε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο εάν δεν είναι διαθέσιμο προς ενοικίαση.

    3.0 For finalising a reservation via our website, you must pay a deposit fee otherwise no reservation is cοmpleted and we are not obliged to provide you with the a car if its not available for rent.

 

  3.1 Tα οχήματα ενδέχεται να φέρουν σύστημα εντοπισμού GPS TRACKER

   3.1 Vehicles may contain GPS TRACKER

     Trusty Tourism Services

     275 El.  Venizelou Av.,

     Kallithea, PC  17674,

     Tel.: 210-9410000

     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Στην ιστοσελίδα της   Trusty Tourism Services υπάρχει η δυνατότητα της online προπληρωμής με κάρτα. Αυτή η κάρτα πρέπει να είναι στο όνομα του κύριου οδηγού, ο οποίος πρέπει να την έχει μαζί του κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου. Αν η κάρτα αυτή ΔΕΝ είναι πιστωτική, τότε κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου θα πρέπει επιπλέον ο οδηγός να επιδείξει μια προσωπική πιστωτική κάρτα, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση.

IMPORTANT:

In the website of Trusty Tourism Services there is the possibility of acquiring an online prepaid card. This card must be in the name of the main driver, which must be in possession when picking up the car. If this card is not a credit, then upon receipt of the vehicle the driver in addition must present a personal credit card, which will be used as a guarantee.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Προπληρωμή Online

Πληρωμή στο Σταθμό

Ακύρωση Κράτησης την ίδια μέρα που πραγματοποιήθηκε

(εντός 24ωρου) και έως 30 ημέρες πριν την παραλαβή του αυτοκινήτου

Επιστροφή ολόκληρου του μισθώματος ή της προκαταβολής 

 Επιστροφή ολόκληρου του μισθώματος ή της προκαταβολής 

Ακύρωση κράτησης έως 29 ημέρες πριν την παραλαβή του αυτοκινήτου

Επιστροφή ολόκληρου του μισθώματος ή της προκαταβολής και χρέωση ακύρωσης 20% επί του συνολικού μισθώματος

 Επιστροφή ολόκληρου του μισθώματος ή της προκαταβολής και χρέωση ακύρωσης 20% επί του συνολικού μισθώματος

Aκύρωση Κράτησης σε διάστημα 2 - 10 ημερών πριν την παραλαβή του αυτοκινήτου

 Επιστροφή ολόκληρου του μισθώματος ή της προκαταβολής και χρέωση ακύρωσης 30% επί του συνολικού μισθώματος

 Επιστροφή ολόκληρου του μισθώματος ή της προκαταβολής και χρέωση ακύρωσης 30% επί του συνολικού μισθώματος

Ακύρωση Κράτησης μικρότερη της 1 ημέρας από την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου ή Μη ακύρωση κράτησης και

μη παραλαβή αυτοκινήτου.

Σε περίπτωση πρόωρης επιστροφής του αυτοκινήτου πριν τη λήξη του μισθώματος, δεν επιστρέφεται κανένα ποσό

 

 Δεν επιστρέφεται κανένα ποσό.

 

 Δεν επιστρέφεται κανένα ποσό.

SUMMARY – BOOKING CANCELLATION

Payment Online

Payment - Office

Reservation Cancellation-Same day held (within 24 hours) and within 30 days to delivery.

        Full refund

   Full refund

Reservation Cancellation - up to 29 days prior to delivery of

vehicle.

Refund the full prepaid amount less 20% processing fee

Refund the full prepaid amount less 20% processing fee

Reservation Cancellation –     2- 10 days prior to delivery of

vehicle.

Refund the full prepaid amount less 30% processing fee

Refund the full prepaid amount less 30% processing fee

Reservation Cancellation- less than 1 day  prior to delivery of the vehicle or no cancellation and no delivery of vehicle. 

If you return the vehicle before the original return date, you will not be refunded any portion of the payment.

  No refund

  No refund

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ: Πρέπει να επικοινωνήσετε γραπτώς με την Εξυπηρέτηση Πελατών για να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων (εφόσον πληρούνται οι όροι). Μπορεί να απαιτηθούν έως και 14 ημέρες για την Τράπεζά σας ώστε να διεκπεραιώσει την επιστροφή χρημάτων. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το χρονικό διάστημα που χρειάζεται η Τράπεζά σας για να ολοκληρώσει την επιστροφή χρημάτων.

CONTACT US: You must communicate in writing to Customer Service to request a refund (if the conditions are met). It can take up to 14 days for your bank to process the refund. We are not responsible for the time it takes your bank to complete the refund.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

3.1  Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και υπό τους περιορισμούς της παραγράφου 3.2 κατωτέρω, μπορείτε να αλλάξετε την κράτησή σας μέσω αυτής της ιστοσελίδας μέχρι και 24 ώρες πριν την παραλαβή του αυτοκινήτου σας, ή σε οποιοδήποτε χρόνο μέχρι και τη στιγμή της μίσθωσης, καλώντας το Τηλεφωνικό Κέντρο TTS στον αριθμό 0030 210 9410000 όρους που αναφέρονται παρακάτω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δελτίο σας ως πληρωμή για αυτές τις εναλλακτικές υπηρεσίες.

3.2  Οι αλλαγές στην κράτησή σας υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς:

α) Εάν αλλάξετε μία κράτηση και οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Μίσθωσης είναι υψηλότερες από την ονομαστική αξία του voucher σας, θα χρεωθείτε τη διαφορά με βάση τις τότε ισχύουσες τιμές της Avis και το επιπλέον ποσό θα είναι πληρωτέο κατά το χρόνο της τροποποίησης της κράτησης.

β) Εάν το κόστος της τροποποιημένης κράτησης είναι χαμηλότερο από την ονομαστική αξία του voucher, δε θα γίνεται ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ.

RESERVTION CHANGE

3.1 Subject to availability and to the limitations of paragraph 3.2 below, you can change your reservation through the company’s website up until 24 hours prior to receiving your vehicle, or at any time to reservation by calling the Call Center on +30 210 9410000 as per conditions listed below, you can use your card as payment for these alternative services.

3.2 Changes to your booking are subject to the following limitations:

a)    If you change a booking and the charges for the reservation is higher than the face value of your voucher, you will be charged the difference based on the then prevailing price of TTS and the additional amount payable at the time of modification of the reservation.

b)    If the cost of the modified reservation is less than the face value of the voucher, there will be no refund.

ΓΕΝΙΚΑ

4.1  Κανένας εκ των παρόντων όρων και προϋποθέσεων δεν περιορίζει τα νόμιμα δικαιώματά σας σε σχέση με τις επιστροφές.

4.2    Η TTS ή ο Τοπικός Προμηθευτής θα είναι κατά περίπτωση υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που θα υποστείτε ως αποτέλεσμα της παραβίασης του παρόντος Συμφωνητικού από την TTS ή τον Τοπικό Προμηθευτή, εφόσον οι ζημίες αυτές αποτελούν προβλέψιμη και αναμενόμενη συνέπεια αυτής της παραβίασης, υπό τις περιστάσεις της εκάστοτε περίπτωσης. Οι ζημίες θα θεωρούνται προβλέψιμες στις περιπτώσεις όπου μπορούν να πιθανολογηθούν από την TTS ή τον Τοπικό Προμηθευτή και εσάς κατά τη στιγμή της κράτησης. Η TTS ή ο Τοπικός Προμηθευτής δεν είναι υπεύθυνοι για έμμεσες ζημίες, οι οποίες είναι παρεπόμενες της κύριας ζημίας και οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν από την TTS ή τον Τοπικό Προμηθευτή και εσάς (ενδεικτικά, απώλεια κέρδους ή απώλεια ευκαιρίας).

GENERAL

4.1 None of these terms and conditions shall limit your statutory rights in relation to returns.

4.2 TTS or the Local Supplier are responsible for any damages suffered by you as a result of violation of this Agreement to the TTS or the Local Supplier where such losses are a foreseeable and predictable consequence of the breach in the circumstances of each case. Losses will be considered predictable where it can be presumed from TTS or the Local Supplier and you at the time of booking.TTS or the Local Supplier is not responsible for indirect losses which are incidental to the main damage and which cannot be predicted from TTS or the Local Supplier and you (but not limited to loss of profits).

Trusty Tags

Rent Car, hire car in athens kallithea hotel booking, Activities in Athens and Greece, Rentalcar, Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων

TRUSTY RENTAL CARS ATHENS

Ελ. Βενιζέλου 275, Αθήνα
Καλλιθέα 17674

Τηλέφωνο: +30 210.94.10.000

ΓΕΜΗ 143767901000